ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมการท่องเที่ยว(สำหรับหมู่คณะ)
dot
bulletA เที่ยวเกาะมันใน + มันกลาง + ทะลุ 2 วัน 1 คืน
bulletB เที่ยวเกาะมันใน+มันกลาง+ทะลุ 3 วัน 2 คืน
bulletN หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน
bulletO หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน
bulletP เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน ( 30 ท่านขึ้นไป )
bulletQ เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน (30 ท่านขึ้นไป)
bulletR วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง-ทะลุ
bulletS วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง
bulletT วันเดียวเที่ยว เกาะกุฎี ขาม ทะลุ
bulletทริปเที่ยวทะเลแหก วันเดย์ทริป
dot
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
dot
bulletของฝากตลาดบ้านเพ
bulletระยองอะควอเรียม
bulletชายหาดทะเลระยอง
bulletเกาะเสม็ด, เกาะกุฏี, เกาะทะลุ, เกาะมัน
bulletแวะชมกระชังปลาทะเล ณ เกาะเสม็ด
bulletแหล่งดำน้ำดูปะการัง
bulletผจญภัยถ้ำเขาวง
bulletน้ำตกชะเมา
bulletเที่ยวเชิงเกษตร, สวนผลไม้
bulletเที่ยวธรรมชาติ, ปากน้ำประแส
bulletเที่ยวประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม
bulletผลิตภัณฑ์กระจูด
bulletเทศกาลสงกรานต์
เกาะมันใน article

 โปรแกรมท่องเที่ยวเกาะมันใน เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล
มีพื้นที่ประมาณ131 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา มีอ่าวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่น อ่าวต้นมะขาม อ่าวหินโขดหญ้า อ่าวโกงกางและอ่าวหน้าบ้าน โดยเฉพาะที่อ่าว หน้าบ้านมีปะการัง ส่วนอ่าวโกงกางเป็นพื้นที่ทรายเรียบตลอด เกาะมันในเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ใน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยมีพระราชประสงค์ให้เกาะมันในเป็นที่ดำเนินโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันใน อยู่ห่างจากแหลมแม่พิม 5 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) อยู่ห่างจาก ปากน้ำประแสร์ 9.8 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) การเดินทางไปเกาะมันในอาจเช่าเรือไปได้ทั้งสอง แห่ง เฉพาะการเช่าเรือจากแหลมแม่พิมต้องไปลงเรือที่อ่าวมะขาม
 การอนุรักษ์เต่าทะเลสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท
เต่าทะเล คือ สัตว์เลื้อยคลานอีกสายพันธุ์หนึ่งของโลกที่กำลังถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่จำนวนเต่าทะเลลดลงอย่างเห็ได้ชัดจากหลากหลายสาเหตุ เช่น ถูกล่าเพื่อการค้า ความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลซึ่งเป็นถิ่นทีอยู่อาศัย การทำประมงที่ผิดวิธีโดยเฉพาะการทำประมงเชิงพาณิชย์ที่มุ่งกอบโกยทรัพยากรทางทะเลแต่เพียงอย่างเดียว ฯลฯ เมื่อปี พ.ศ. 2516 สามารถเก็บไข่เต่าได้ทั่วประเทศประมาณ 400,000 ฟอง แต่ในปัจจุบันพบว่ามีไข่เต่าปีละไม่เกิน 20,000 ฟองเท่านั้น จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการ ประเมินไว้ว่าหากสถานการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นนี้ เต่าทะเลต้องสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2580 หรืออีกประมาณ 40 กว่าข้างนี้อย่างแน่นอน
    ประเทศไทยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล 5 ชนิด คือ เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า และเต่าหัวฆ้อน โดยเต่าทะเล 4 ชนิดแรกที่กล่าวถึงมีการสร้างรังวางไข่ตามหาดทรายของประเทศไทยน
 พระราชปณิธานในการอนุรักษ์เต่าทะเล
    
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เต่าทะเล จึงได้พระราชทานจัดตั้งโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลขึ้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2522 พร้อมกับพระราชทานเกาะมันใน ตั้งอยู่ในท้องที่ของอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้แก่รัฐบาลนำไปพัฒนาเป็นสถานีเพาะเลี้ยงลูกเต่าทะเล เพื่อการอนุรักษ์ต่อไป
     นอกจากโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจะได้ดำเนินโครงการสนองพระราชปณิธานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเต่าทะเล เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วโครงการฯ ยังได้นำเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ให้ออกประกาศห้ามส่งกระดองเต่าทะเลเป็นสินค้าออกตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2523) พร้อมทั้งเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยห้ามครอบครองกระดองเต่าทะเลและผลิตภัณฑ์จากเต่าทะเล ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทรปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ชาวประมงกับการอนุรักษ์เต่าทะเล
   
 ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อปกป้องและค้มครองชีวิตของเต่าทะเล โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนชาวไทย แต่จำนวนของเต่าทะเลก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย ในทุก ๆ ปีมีรายงานแจ้งให้ทราบว่ามีแม่เต่าขึ้นมาวางไข่น้อยลงในทุกชายหาดซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ และในทุกวันนี้เต่าทะเลก็ยังคงเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องจากหลายกหลายสาเหตุ เช่น ว่ายน้ำเข้ามาติดเครื่องมือการประมง การติดเชื้อโรคซึ่งมีปัญหาจากสภาพแวดล้อมเป็นพิษ ฯลฯ
     นอกจากนี้ ชาวประมงจะสามารถมีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลได้โดยการหลีกเลี่ยงการเข้าไปทำการประมงในบริเวณดังกล่าวหรือเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น เมื่อต้องทำประมงในบริเวณดังกล่าว หรือเพ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นเมื่อต้องทำประมงในช่วงฤดูกาลที่เต่าทะเลอาจจะเข้ามาผสมพันธุ์บริเวณแหล่งน้ำตื้นใกล้ชายฝั่ง
     ในประเด็นของเต่าทะเลว่ายน้ำเข้ามาติดเครื่องมือการประมงจนเสียชีวิตนั้น อาจกล่าวได้ว่าชาวประมางส่วนใหญ่มีเจตนาที่จะรักษาชีวิตเต่าทะเลเอาไว้ แต่ปัญหาที่พบก็คือ ไม่ทราบว่าเมื่อมีเต่าทะเลว่ายน้ำเข้ามาติดเครื่องมือการประมงหรือเต่าบาดเจ็บกำลังว่ายน้ำอย่างอ่อนแรง จะมีวิธีการปฐมพยาบาลเต่าที่บาดเจ็บตัวนี้อย่างไร
 มาตรการเร่งด่วนในการรักษาชีวิต
     โดยทั่วไปแล้วเต่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีความแข็งแรงและอดทน แต่ในบางครั้งอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ๆ ก็อาจส่งผลให้เต่าทะเลเสียชีวิตได้ ดังนั้นถ้าหากท่านใดพบว่ามีเต่าทะเลว่ายน้ำเข้ามาติดเครื่องมือการประมงหรือพบเห็นเต่าทะเลบาดเจ็บลอยคออยู่กลางทะเล กรุณานำเต่าทะเลตัวนั้นมาดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือปรึกษาสัตวแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อขอคำแนะนำ ถ้าหากไม่สามารถตัดสินใจที่จะดำเนินการใด ๆ ต่อไปได้ กรุณาประสานงานกลับมายังหน่วยงานตามชื่อที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อขอคำแนะนำ ถ้าหากไม่สามารถตัดสินใจใด ๆ ต่อไปได้ กรุณาประสานงานกลับมายังหน่วยงานตามชื่อและที่อยู่ต่อไปได้ กรุณาประสานงานกลับมายังหน่วยงานตามชื่อและที่อยู่ต่อไปนี้ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บอย่างถูกวิธีต่อไป

 
หาดทรายสวย น้ำทะเลใส ใกล้กรุงเทพฯ..

เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2 article
หาดแม่รำพึง article
แหลมแม่พิมพ์ article
แหล่งซื้อของฝากจากระยอง article
สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยอง article
ชายหาดทะเลระยอง article
เกาะกุฏี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
load = new Array() for(i=0; i < Pic.length; i++) { load[i] = new Image(); load[i].src = Pic[i]; } n=Pic.length; n6=(document.getElementById&&!document.all); ns=(document.layers); ie=(document.all); d=(ns||ie)?'document.':'document.getElementById("'; a=(ns||n6)?'':'all.'; n6r=(n6)?'")':''; s=(ns)?'':'.style'; if (ns){ for (i=0; i < n; i++) document.write(""); } if (ie||n6){ for (i=0; i < n; i++) document.write("
"); } VB=0; HB=0; R=new Array(); PB=new Array(); RD=new Array(); Y=new Array(); X=new Array(); D=new Array(); SP=new Array(); BY=new Array(); BX=new Array(); for (i=0; i < n; i++){ Y[i]=10; X[i]=10; D[i]=Math.floor(Math.random()*70+10); SP[i]=Math.floor(Math.random()*MaxSpeed+MinSpeed); } function Curve(){ plusMinus=new Array(1,-1,2,-2,3,-3,0,1,-1,0,5,-5) for (i=0; i < n; i++){ R[i]=Math.floor(Math.random()*plusMinus.length); RD[i]=plusMinus[R[i]]; } setTimeout('Curve()',1500); } function MoveRandom(){ var H=(ns||n6)?window.innerHeight:document.body.clientHeight; var W=(ns||n6)?window.innerWidth:document.body.clientWidth; var YS=(ns||n6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop; var XS=(ns||n6)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft; for (i=0; i < n; i++){ BY[i]=-load[i].height; BX[i]=-load[i].width; PB[i]=D[i]+=RD[i]; y = SP[i]*Math.sin(PB[i]*Math.PI/180); x = SP[i]*Math.cos(PB[i]*Math.PI/180); if (D[i] < 0) D[i]+=360; Y[i]+=y; X[i]+=x; VB=180-D[i]; HB=0-D[i]; //Corner rebounds! not necessary but looks nice. if ((Y[i] < 1) && (X[i] < 1)) {Y[i]=1;X[i]=1;D[i]=45;} if ((Y[i] < 1) && (X[i] > W+BX[i])) {Y[i]=1;X[i]=W+BX[i];D[i]=135;} if ((Y[i] > H+BY[i]) && (X[i] < 1)) {Y[i]=H+BY[i];X[i]=1;D[i]=315;} if ((Y[i] > H+BY[i]) && (X[i] > W+BX[i])) {Y[i]=H+BY[i];X[i]=W+BX[i];D[i]=225;} //Edge rebounds! if (Y[i] < 1) {Y[i]=1;D[i]=HB;} if (Y[i] > H+BY[i]) {Y[i]=H+BY[i];D[i]=HB;} if (X[i] < 1) {X[i]=1;D[i]=VB;} if (X[i] > W+BX[i]) {X[i]=W+BX[i];D[i]=VB;} var temp=eval(d+a+"pics"+i+n6r+s); temp.top=Y[i]+YS; temp.left=X[i]+XS; } setTimeout('MoveRandom()',70); } Curve(); MoveRandom(); //-->